Kişisel Koruyucu Donanım

Kişisel Koruyucu Donanımlar hakkında genel Bilgiler

Kişisel Koruyucu Donanımlar hakkında genel Bilgiler

Kişisel Koruyucu Donanım bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi ifade eder.

Kişisel Koruyucu Donanımlar hakkında genel Bilgiler

İş sahasındaki mevcut ve potansiyel tehlikelerden çalışanların korunması amacıyla Kişisel Koruyucu Donanımlar KKD’ler kullanılmalıdır.

Tehlikeler

 • Hareket eden nesneler,
 • Yüksek ve düşük sıcaklıklar,
 • Işık radyasyonu (kaynak, taşlama, ısıl işlem,
 • Düşen nesneler,
 • Keskin, sivri kenarlı nesneler,
 • Zemin Koşulları
 • Kimyasal maddeler
 • Toz, duman, buhar, . . .vb.

KKD İle İlgili Yasal Mevzuatlar

4857 Sayılı İş Kanunu

MADDE 77. ‐ İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olacaktır.

Tüm kişisel koruyucu donanımlar;
1) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.
2) İşyerinde varolan koşullara uygun olacaktır.
3) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.
4)Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyacaktır.

b) Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olacak ve risklere karşı etkin olacaktır.

c) Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşulları özellikle kullanılma süreleri, riskin derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel koruyucu donanımın performansına bağlı olarak belirlenecektir.

d) Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınacaktır.

e) İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunacak ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilecektir.

f) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilecek, bakım ve onarımları ve ihtiyaç duyulan  elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilecek ve kullanıma hazır bulundurulacaktır.

g)İşveren, işçiyi kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda bilgilendirecektir.

h) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verecektir.

i) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılacaktır.

Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılacak ve talimatlar işçiler tarafından anlaşılır olacaktır.

KKD hayat kurtarır

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Eğitim ne zaman yapılacak?
• İşe başlarken,
• İş değişikliği veya üretim değişikliğinde,
• Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacak,
Eğitim;
• İşçilere hiçbir mali yük getirmeyecektir.

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılmasına Dair Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

İşyerlerinde kullanılan tüm KKD’ların Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun olması gerektiği bu Yönetmelikle zorunludur.

Kişisel Koruyucu Donanım kapsamına

 • Koruyucunun kendisi
 • Aksesuarları
 • Yedek parçaları
 • İşleve göre anlık değiştirilebilen parçaları
 • Başka koruyucularla birleşince oluşan cihaz, alet vb. girmektedir.

Örnek: Baretin bandı

CE işareti

kisisel koruyucu donanim ce belgesi• CE işareti, Avrupa Birliğinin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde geliştirilen ve ürünün asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir uygunluk işaretidir.
• Kalite güvencesine ilişkin değildir.
• Ürünün temel gerekler (İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığı) çevre ile tüketicinin korunması açısından
Asgari güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösterir.

EN Standartları Avrupa’daki Standart Otoritelerinin oluşturduğu komitelerin kabul ettiği teknik standartlardır.

Bu teknik standartlar Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) dahil olmak üzere birçok çeşitli ürüne yönelik olarak minimum performans şartlarını ve test metodlarını belirler.

KKD’lerin kategorizasyonuna dair tebliğ

• Kategori 1, AT uygunluk beyanı
• Günes gözlüğü
• Kategori 2, AT uygunluk beyanı+AT tip inceleme belgesi
• Gürültüden koruma
• Kategori 3, AT uygunluk beyanı+AT tip inceleme belgesi+kalite kontrol belgesi
• Solunum koruyucular
• Yüksekten düşme ekipmanları

KKD Kullanım Kılavuzunda Neler Olacak?

Kullanım kılavuzunda;
a. İmalatçının veya yetkili temsilcisinin isim ve adresi,
b. Depolama, kullanım, temizlik, bakım, onarım ve dezenfekte etmeye ilişkin bilgiler
c. Söz konusu KKD’ nin sağladığı koruma düzeyi ve performans sonuçları,
d. KKD veya belirli parçalarının kullanma ömrü veya son kullanma tarihi, e. Taşımaya uygun paketleme şekli,
f.  İdeogram ve piktogram gibi  İşaretlerin anlamı ,
g. Eğer varsa standardın referans numarası,
h. KKD’lerin tasarımını yapan onaylanmış kuruluşun unvanı, adresi ve kimlik numarası gibi bilgiler yer almalıdır.

Direktifin Kapsadığı Alan Uyumundan Sorumlu Kuruluş

 1. Alçak Gerilim Cihazları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 2. Basit Basınçlı Kaplar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 3. Gaz yakan aletler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 4. Sıcak su kazanları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 5. Elektromanyetik uyumluluk Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 6. Makinalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 7. Sivil kullanım için patlayıcılar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 8. Otomatik olmayan tartı aletleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 9. Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 10. Asansörler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 11. Dondurucular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 12. Basınçlı kaplar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 13. Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 14. Floresan lambalarda enerji etkinliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 15. Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar Sağlık Bakanlığı
 16. Tıbbi cihazlar Sağlık Bakanlığı
 17. In vitro tıbbi tanı cihazları Sağlık Bakanlığı
 18. Oyuncaklar Sağlık Bakanlığı
 19. Gezi amaçlı tekneler Denizcilik Müsteşarlığı
 20. İnşaat malzemeleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
 21. Kişisel korunma donanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 22. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları Telekomünikasyon Kurumu
 23. Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Kişisel koruyucu donanımlar genel bilgilendirme

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar

– Solunum Koruma
– Baş Koruma
– El Koruma
– Ayak Koruma
– Göz Koruma
– İşitmenin Korunması
– Gövde Koruma

AB Katılım Ortaklığı ile Ulusal Programın birinci maddesini oluşturan Malların Serbest Dolaşımı faslında  önceliklerden biri; etkin iç pazar kontrolü ve malların serbest dolaşımı ile ürünlere ilişkin belgelendirme ve uygunluk değerlendirme işlemlerinde, yeni ve global yaklaşım direktiflerine uygun olarak CE işaretinin kullanılması ve mevcut piyasa gözetiminin güçlendirilmesini sağlayarak ticarette teknik engellerin kaldırılmasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir